Liv'de Hemşire Olmak Etkinlikler
iletişim İş Başvurusu
X

İş BaşvurusuKomplikasyon Yönetiminde Multidisipliner Bakım Planı Örneği: LIV HOSPITAL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ - 2017


Komplikasyon Yönetiminde Multidisipliner Bakım Planı Örneği: LIV HOSPITAL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ


Aysun Çakır Özçelik, Sevinç Akdağ, Canan Sarı, Elif Seda Taşçı
Liv Ulus Hospital, İstanbul

Dünya’da küreselleşme olgusu ile birlikte teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi sağlık bakım sistemleri üzerinde de değişim ve gelişmelere neden olmuştur. Bu değişimler birçok sağlık kurumunda ‘’kalite’’ kavramının yerleşmesi ve kullanılmasında anahtar rol üstlenmiştir (1). Bu durum sağlık kurumlarında maliyeti düşük ve kaliteli hizmet sunma arayışına yöneltmiştir. Sağlık kurumlarında kullanılan bakım protokolü/ bu amaca yönelik ortaya çıkan en güncel yöntemlerdendir (2,3)
Liv Hospital girişimsel kardiyoloji bölümü olarak NANDA, Kardiyoloji Bakım Protokolleri ve Uzman Hekimlerimizin Onayı ile bakım kalitesini arttırmak, verilen bakımı standardize etmek ve çalışanların hizmet içi eğitimlerinde rehber olması amacı ile ‘’Girişimsel Kardiyoloji Multidisipliner Bakım Planı” hazırlanmıştır.
Hazırladığımız form, hastanın kimlik bilgileri, sağlık geçmişi, alışkanlıkları, muayene/konsültasyon süreci, tetkik/hastayı değerlendirme/tanılama sürecini içeren Kalp kateterizasyon öncesi hasta hazırlığı bölümü, ilaç uygulamaları, kalp kateterizasyon öncesi son kontrol, işlem sırasında ilaç uygulamaları, vital bulguların izlenmesi, işlem sonrası hastanın son durumu ve hemşirelik multidisipliner bakım planını içermektedir (1,2,3,4,5). Takip süreci, tedavi süreci, bakım süreci, beslenme/ diyet, aktivite, eğitim/iletişim süreci, taburculuk planı oluşturmaktadır (2,3,4). Bakım haritası hastanın preop sürecinden itibaren, hastaneye kabulünden taburculuğuna kadar geçen tüm süreci kapsamaktadır (2,3,4).
 

MULTİDİSİPLİNER HASTA BAKIM PLANI

 1. İnvaziv Girişim Yerine Bağlı Kanama Riski

Hedef: Hasta girişim yerinde kanama/ hematom deneyimlemeyecek.

 • İlk bir saat 15 dk, ikinci saat 30 dk ve sonrasında saatte bir; göğüs ağrısı, kanama, hematom riski açısından gözlenmesi, dolaşım ve vital bulgu kontrolleri yapılarak kaydedilmesi
 • Anjio işlemi radial koldan yapılmış ise başka bir engel olmadığı takdirde mobilize edilmesi (hekim onayı ile).
 • Femoral işlem sonrası 4/6 saat sonra mobilizasyon sağlanması
 • Radial bölgeden anjio yapılmış ise o kolun altı yastık ile desteklenerek işlem bölgesinin açıkta ve görünür olmasının sağlanması
 • Radial bölgeden anjio yapılmış ise o kolun ilk 3 saat hiçbir amaçla kullanılmaması ve hastaya gerekli eğitimlerin verilmesi
 • Femoral arterden işlem yapılmış ise ilk 6saat, femoral ven den işlem yapılmış ise ilk 4 saat yarı oturur pozisyonda, bacağın düz ve hareketsiz kalması, hastanın bu konuda bilgilendirilmesi
 • Radial anjio sonrası 2 saat sonra kompresyon bandından 5 ml hava boşaltılması, kanama olmadığı takdirde hava bitene dek her 5 dakika ara ile 2 ml hava boşaltılarak bandın çıkarılması, hafif baskılı pansuman yapılması (Hava boşaltılırken kanama olması durumunda tekrar şişirilmelidir)
 • Kum torbası varsa alınması
 • İşlem femoral arterden yapılmış ise 6. saat, ven den yapılmış ise 4. saatin sonunda hastanın yatak kenarına oturtulması, vital bulgular normal ve baş dönmesi yoksa hemşire ve yardımcı sağlık personeli eşliğinde mobilize edilerek, sonrasında pansumanı hafif baskılı olacak şekilde yenilenmesi
 • Kalıcı kalp pili ve ICD implantasyonu yapılmış ise ilk iki gün hastanın hiçbir sebeple işlem bölgesinin üzerine doğru yatırılmaması, kolu zorlayıcı hareketlerden kaçınılması, hastanın bu konuda bilgilendirilmesi
 • Hemşire çağrı butonunun hastanın yakınında olmasının sağlanması
 • Uygulanacak işlemler hakkında hasta ve yakınlarına bilgilendirme yapılacak.
 1. İnvaziv Girişim Yerine Bağlı Düşme Riski

 

Hedef: Hasta düşmeyecek

 • Hastanın ihtiyaç duyacağı malzemeler ulaşabileceği yerde olacak.
 • Hastanın tüm ihtiyaçları yatak içerisinde karşılanacak.
 • Hastaya ortam hakkında bilgilendirme yapılacak.
 • Yatak en alt seviyede, yatak kenarları kalkık ve frenleri kapalı olacak
 1. İnvaziv Girişim Yerine Bağlı Ağrı Riski

Hedef: Ağrısının olmaması

 • Hastaların işlem sonrası vital bulguları ile birlikte ağrının yeniden değerlendirmesi yapılacak.
 • Fiziksel ortam (ses, ışık) uygun hale getirilecek.
 • Hekime konu ile ilgili bilgi verilecek.

 

 1. İnvaziv Girişim Yerine Bağlı Enfeksiyon Riski

Hedef: Enfeksiyon gözlemlenmeyecek

 • İşlem öncesi ve sonrası eller yıkanacak. Eldiven kullanılacak
 • Kateter giriş yeri enfeksiyon belirti ve bulguları açısından (kızarıklık, ağrı, hassasiyet vb) gözlenecek
 • İnvaziv girişimler en kısa sürede sonlandırılacak
 1. Koroner Tıkanmaya, Reperfüzyona, Kardiyak İlaçlara, Vagatoniye Bağlı MI ve Aritmi Riski

Hedef: Aritmi ve Myokard Infarktus (MI) belirti ve bulguları erken fark edilerek komplikasyon önlenecek

 • Balon veya stent işlemi sonrasında hastaya uygulanması gereken kan sulandırıcı ilaçların (Aspirin, Brilinta, Plavix veya muadilleri) sorgulanması ve takip edilmesi
 • Balon/Stent işlemi yapılan hastalara işlem sonrası kontrol EKG'si çekilmesi
 • Aritmi açısından nabız değerlendirmesi yapılacak (hız ve düzen).
 • Aritmi olduğunda hasta monitörize edilecek, EKG si çekilecek
 • Hekime konu ile ilgili bilgi verilecek.
 • MI riski açısından vital bulgular (nabız, KB, SpO2, solunum sayısı, ağrı) izlenecek.
 1. Kontrast Madde Kullanımına Bağlı Reaksiyon Gelişme Riski

Hedef: Reaksiyon belirti ve bulgular erken fark edilerek komplikasyon önlenecek

 • Anjio/Balon/Stent işlemleri sonrası …… saat sonra 1.5 litre su içirilmesi (hekim onayı ile)
 • İlk bir saat 15 dk, ikinci saat 30 dk ve sonrasında saatte bir; Allerjik reaksiyon riski açısından gözlenmesi, dolaşım ve vital bulgu kontrolleri yapılarak kaydedilmesi
 • İlk idrar çıkış saatinin not edilmesi, 1,5 lt sıvı alımından sonra hala idrar çıkışı yoksa primer hekiminin bilgilendirilmesi
 1. İnvaziv Girişim Yerine Bağlı Pnömotorax Gelişme Riski

Hedef: Belirti ve bulgular erken fark edilerek komplikasyon önlenmesi

 • Kalıcı kalp pili ve ICD implantasyonu yapılmış hastaların pnömotoraks riski açısından gözlenmesi solunum verilerinde normalden sapmaların görülmesi halinde primer hekiminin bilgilendirilmesi
 • Solunum verilerinde normalden sapmaların görülmesi halinde, yarı oturur pozisyona alınarak primer hekimine bilgi verilmesi

 

 

SONUÇ

Tüm bakım süreçlerinde olduğu gibi girişimsel kardiyoloji işlemlerinde mutlidisipliner çalışma hasta açısından oldukça faydalı ve etkin bir yaklaşımdır. Sağlık çalışanları için bakım planlarının kullanılması, doğru takip ve tedavinin sağlanması ile birlikte komplikasyonların erken dönemde fark edilmesi, önlemlerin alınması, tedavi sürecinin etkin planlanması ve uygulanması, hasta ve hasta yakının eğitimlerinin verilmesi ve tedaviye katılması, hemşirelik bakım ve uygulamalarının standartlaştırılmasını sağlar.
Oluşturulan bakım planları ve eğitim dokümanları ile sağlık çalışanlarının bilgi düzeyleri arttırılarak bakım kalitesi yükseltilmiş, hasta bakımında standartlaşma sağlanmış ve buna bağlı olarak hasta memnuniyeti üzerinde olumlu etkiler görülmüştür.
 

KAYNAKLAR

 1. TKD (Türk Kardiyoloji Derneği) Kılavuzu, 2005
 2. NANDA, Hemşirelik Tanıları El Kitabı, Nobel Kitapevi, 2009, Ankara
 3. Sabuncu, N. Akça Ay, F. Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım Ve Takibi. Nobel Tıp Kitapevleri, 2010.
 4. Millî Eğitim Bakanlığı, Kardio-Vasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 2, Ankara, 2013.
 5. Erol, S. (2005).  Kalp Kateterizasyonu, Anjiyografi, Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (PTCA), Üriner Kateterizasyon, İşlemle İlişkili Nozokomiyal İnfeksiyonlar, Genel Prensipler ve Uygulama Önerileri. 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 2005.


Son haberler

 • Anne Karnında Kistik Fibrozis Tanısıyla Mekonyum İleuslu Doğan - 2018
 • Sezeryan ameliyatında bakım haritası kullanımı -2018
 • Hemşirelerin Kullanıma Hazır İnsülin Kalemleriyle Subkutan Enjeksiyon Uygulama Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi - 2018
 • Beyin Sapı Enfarktına Bağlı Sekonder Gelişen Horner Sendromu - 2018
 • Vaka Çalışması: Sağ Koroner Arter (Rca) Ve Koroner Ven Anomalisi Olan Hastada Bilgisayarlı Tomografi Koroner Anjiografi İle Koroner Kateter Anjiografinin Karşılaştırılması- 2018
 • Bilgisayarlı Tomografi İle Mesanede Urakal Sinüs Görüntüleme Tekniği Kullanılan Örnek Vaka Sunumu - 2018
 • Yönetici hemşirelerin liderlik özellikleri ile ilgili düşüncelerin belirlenmesi

Etiketler

Hemşire Liv Hospital Olmak Hastane Bebek NICU KVC Yoğum Hasta Hizmet
Hakkımızda


Liv Hospital, sağlıkta uluslararası arenada lider olmak için yola çıkmış bir hastane. İlk olarak 2013 yılı Ocak ayında İstanbul Ulus’ta kapılarını açan hastanemizde tüm branşlarda hekimlerimiz üst ihtisaslarına göre hizmet sunuyorlar. 2015 yılı Ocak ayında Liv Hospital Ankara’yı açarak daha geniş bir aile olarak yolumuza hızla devam ediyoruz. Liv Hospital Ulus/İstanbul ve Liv Hospital Ankara’da toplam 1.250 personel, 250 hekim, 300 yatak, 16 ameliyathane ve her iki binada toplam 57 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Adres


Liv Hospital Ulus / Istanbul:
Ahmet Adnan Saygun Cad. Canan Sok. No:5 Ulus, Istanbul/Türkiye Çağrı Merkezi: 0850-2222-548

Liv Hospital Ankara:
Bestekar Sok. No:8 Çankaya, Ankara/Türkiye Çağrı Merkezi: 0850-2222-548

Liv Hospital Samsun:
Hançerli Mah. 608 Sok. No:2 İlkadım, Samsun/Türkiye Çağrı Merkezi: 0850-2222-548